به علت نوسانات قیمتی کلیه مقاطع ها تلفنی ارائه میگردد.

شنبه
سنگ آهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 15 مهر 1399
کنسانتره دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
گندله دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
آهن اسفنجی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
بریکت دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
شمش دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
میلگرد دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
تیرآهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
نبشی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ناودانی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
پروفیل دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ورق دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
یکشنبه
سنگ آهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
کنسانتره دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
گندله دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
آهن اسفنجی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
بریکت دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
شمش دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
میلگرد دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
تیرآهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
نبشی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ناودانی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
پروفیل دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ورق دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
دوشنبه
سنگ آهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
کنسانتره دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
گندله دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
آهن اسفنجی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
بریکت دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
شمش دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
میلگرد دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
تیرآهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
نبشی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ناودانی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
پروفیل دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ورق دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
سه شنبه
سنگ آهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
کنسانتره دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
گندله دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
آهن اسفنجی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
بریکت دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
شمش دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
میلگرد دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
تیرآهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
نبشی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ناودانی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
پروفیل دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ورق دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
چهارشنبه
سنگ آهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
کنسانتره دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
گندله دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
آهن اسفنجی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
بریکت دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
شمش دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
میلگرد دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
تیرآهن دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
نبشی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ناودانی دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
پروفیل دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399
ورق دانلود لیست قیمت آخرین آپدیت: 14 مهر 1399